Projekty unijne

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

 

„Skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych celem automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych przedsiębiorstwa”

 

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i potencjału firmy Linoszczel Sp. z o.o., który zostanie osiągnięty dzięki wsparciu Akredytowanego Ośrodka w procesie opracowania i wdrożenia innowacji procesowej.

 

Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie Linoszczel Sp. z o.o. Przedmiotowa innowacja technologiczna jest silnie skorelowana z planami rozwojowymi przedsiębiorstwa – zwiększenie zdolności produkcyjnej i rozszerzenie działalności na rynku polskim. Skorzystanie z oferty proinnowacyjnych usług doradczych oferowanych przez akredytowaną IOB pozwoli zwiększyć innowacyjność przedsiębiorstwa.

 

Umowa o dofinansowanie nr   POIR.02.03.01-12-0026/17-00
Całkowita wartość projektu  wynosi  1 465 914,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi   548 755,00 PLN

.


 

.

fe-logo

.

.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

.

.

Opracowanie ulepszonego produktu w wyniku realizacji prac badawczo-rozwojowych obejmujących stworzenie innowacyjnych mieszanek kauczukowych z nanonapełniaczami w postaci wielościennych nanorurek węglowych (MWCNT)

.

.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej dla przedsiębiorstwa Linoszczel sp. z o. o., polegającej na opracowaniu znacząco ulepszonego wyrobu- uszczelki. W ramach realizacji projektu zostaną opracowane przez jednostkę naukową innowacyjne mieszanki kauczukowe z nanonapełniaczami w postaci wielościennych nanorurek węglowych (MWCNT). Projekt będzie obejmować działania związane z analizą składu wzorcowych mieszanek kauczukowych, zaprojektowaniem i wykonaniem 3 partii nowoopracowanych mieszanek oraz ich testowaniem przez zewnętrznych użytkowników końcowych. Podsumowanie przeprowadzonych działań stanowić będzie raport określający: wyniki przebadanych próbek, receptury nowoopracowanych mieszanek, sugerowane typy urządzeń do produkcji mieszanek docelowych oraz ocenę przydatności otrzymanych rozwiązań produktowych.
Rezultatem projektu będzie znacząco ulepszony produkt w postaci uszczelki.

.

.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.02-12-0036/18-00
Całkowita wartość projektu wynosi 343 170,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 237 150,00 PLN